Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei Comunei Merișani

 • Constituția României publicată în Monitorul Oficial nr. 233 din 21 noiembrie 1991;
 • Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, actualizată;
 • Legea nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, actualizată;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a functionarilor publici, republicată;
 • Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, actualizată;
 • Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
 • Ordonanța nr.27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de solutionare a petitiilor, actualizată;
 • Legea fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991, republicată, actualizată;
 • Legea nr. 165 din 16 mai 2013, actualizatã,
 • privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;
 • Legea nr. 17 din 14 aprilie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărarii terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinatie agricolă și inființarea Agentiei  Domeniilor Statului;
 • Legea nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, actualizată;
 • Legea nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniul proprietatilor  si justitiei precum si unele masuri adiacente, actualizată;
 • Legea nr. 10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – decembrie 1989, republicată, actualizată;
 • Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, actualizată;
 • Legea nr. 98 din 19 mai 2016, actualizatã, privind achiziţiile publice;
 • Normele Metodologice din 2 iunie 2016, actualizate, de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 • Legea nr.227/2015,  privind Codul Fiscal actualizată;
 • Legea nr. 119 din 16 octombrie 1996, cu privire la actele civile.
 • Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
 • Legea nr. 196 din 31 octombrie 2016 privind venitul minim de incluziune
 • Legea nr. 82/1991, a contabilităţii republicată, actualizată;
 • Legea nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale, actualizată;
 • Legea nr.6/2017 a  Bugetului de Stat pe anul 2017;
Sari la conținut