Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Lista categoriilor de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii, de Consiliul Local Merișani si Primaria Merișani, care constituie informații de interes public comunicate din oficiu

a) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

b) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

c) Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

d) Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

f) programele şi strategiile proprii;

g) lista cuprinzând documentele de interes public;

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Lista cuprinzand documente produse si/sau gestionate, potrivit legii, altele decât cele puse la dispoziție din oficiu

 

 • Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului Local Merișani;
 • Dispozițiile cu caracter normativ emise de Primarul Comunei Merișani;
 • Componența nominală a Consiliului Local al Comunei Merișani, inclusiv apartenenta politica.
 • Raportul Primarului Comunei Merișani privind starea economică   socială si de mediu a comunei;
 • Rapoartele anuale de activitate intocmite de către consilierii locali ;
 • Lista actelor normative potrivit cărora primarul poate constata contrevenții si aplica sanctiuni;
 • Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale, planurile de situatie si amplasamente cu mobilier stradal si construcții provizorii;
 • Situatia statistica privind activitatea de stare civila: numarul nasterilor, casatoriilor, deceselor si alte asemenea;
 • Programe si strategii de dezvoltare economico-sociala a localitatii;
 • Documentele care privesc persoane fizice aflate în dosarele constituite potrivit Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicata, precum si in dosarele depuse potrivit Legii nr. 10/2001;
 • Actele care au stat la baza constituirii dreptului de proprietate;
 • Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
 • Informatii privind nivelurile impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotararilor Consiliului Local,
 • Lista certificatelor de producator eliberate;

NOTA: Modificarea si completarea listei se face periodic în functie de legislatia in vigoare.

Lista documentelor emise și gestionate prin aparatul propriu al primarului Comunei Merișani si al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Comunei Merișani, care se excepteaza de la liberul acces la informatii

 

 • Informațiile privind activitățile comerciale sau  financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale, potrivit legii;
 • Informațiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părtile implicate în proces;
 • Informatii a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor;
 • Documentele cu caracter personal care însotesc hotararile consiliului local si dispozitiile primarului, deliberarile consiliului local in cazurile in care, potrivit legii, s-a aprobat ca acestea sa nu fie publice, precum si documenteie intocmite în aceste situații;
 • Documente de stare civila care privesc statutul civil al persoanei cum ar fi  acte si certificate de nastere, de casatorie, de deces, precum si copii ale acestora, dosare de casatorie, mentiuni referitoare la modificarea statutului civil al persoanei si alte asemenea, cu exceptia situatiilor statistice referitoare la actele si faptele de stare civila inregistrate la nivelul comunei
 • Procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor;
 • Certificate de urbanism impreuna cu documentatia prevazuta de lege pentru eliberarea acestora, precum si cererile prin care au fost solicitate, cu exceptia planurilor de situatie;
 • Autorizațiile de construire impreuna cu documentatia prevazuta de lege pentru eliberarea acestora, precum si cererile prin care au fost solicitate, cu exceptia planurilor de situatie;
 • Reclamatiile si sesizarile adresate Consiliului Local si Primăriei Merișani de catre persoane fizice, fara acordul semnatarilor;
 • Informatii cu privire la impozitele si taxele locale, alte abligatii ale platitorilor, care tin de pastrarea secretului fiscal;
 • Informatii primite de la banci, organe de politie, institutii care gestioneaza registre publice sau alte asemenea, care au caracter confidential;
 • Informatii privind datele personale ale salariatjlor din aparatul propriu al primarului, daca actele normative in vigoare nu prevad altfel;
 • Orice alte informatii care intră sub incidența Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, respective orice informatie referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila..

NOTA: Modificarea si completarea listei se face periodic in functie de legislatia in vigoare.

Sari la conținut